Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

1. nauczyciela nauki gry na flecie,

2. nauczyciela chóru,

3. nauczyciela rytmiki.

1. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: nauczyciela nauki gry na flecie uczniów w cyklu czteroletnim i sześcioletnim
 2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju
 3. Okres zatrudnienia: od 1 września 2019r
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony
 5. Wymiar czasu pracy: 15/18 do realizacji w 2 -3 dni

2. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: nauczyciela chóru szkolnego

 1. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju
 2. Okres zatrudnienia: od 1 września 2019r
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony
 4. Wymiar czasu pracy: 2/18 do realizacji w 2 dni

3. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: nauczyciela rytmiki

 1. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju
 2. Okres zatrudnienia: od 1 września 2019r
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony
 4. Wymiar czasu pracy: 5/18 do realizacji w 2 dni

2. Wymagania podstawowe:

 1. Obywatelstwo polskie (wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
 2. Wykształcenie Wyższe pedagogiczne.
 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne oraz postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela.

3. Wymagane dokumenty:

CV ( zawierające poniższe informacje)

 • Imię i nazwisko, data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Wykształcenie: ukończona szkoła i studia (nazwa uczelni, wydział, kierunek studiów)
 • Umiejętności i doświadczenie zawodowe: przebyte szkolenia, kursy, zajmowane stanowiska, poprzedni pracodawcy.

Dyplom ukończenia uczelni (skan)

Dokument potwierdzający wykształcenie pedagogiczne (skan)

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do 28 czerwca 2019 r.

Sposób: Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 osobiście lub przesłać na adres: Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko – Zdrój, (decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela” w terminie do 28 czerwca 2019 roku do godz. 10:00.

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju , jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@umig.busko.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Busko-Zdrój, 28 czerwca 2019r.

Informacja o naborze

na wolne stanowisko pracy nauczyciela gry na flecie.

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko pracy nauczyciela gry na flecie w Szkole Muzycznej  I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 22, został zatrudniony pan Jarosław Wanecki.
Nabór na stanowiska pracy:
Nauczyciela rytmiki
Nauczyciela chóru
nie został  rozstrzygnięty z powodu braku ofert.

Post Author: admin

Kalendarium

Październik 2019
P W Ś C P S N
« Wrz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Archiwa