Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

do Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju do klasy pierwszej  i  klas wyższych niż pierwsza

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju prowadzi kształcenie muzyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat (w roku kalendarzowym, w którym przebiega rekrutacja). Nauka w szkole jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych, a w soboty w miarę potrzeb od 8.00 do 14.00. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku dziecka.

Cykl 6-letni, w którym nauka trwa 6 lat.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia w sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 9 lat.

Proponowane instrumenty: akordeon, klarnet, saksofon, trąbka, skrzypce, fortepian, gitara, puzon, wiolonczela.

Cykl 4-letni, w którym nauka trwa 4 lata.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia w czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Proponowane instrumenty: akordeon, klarnet, saksofon, trąbka, skrzypce, perkusja, fortepian, gitara, puzon, flet, wiolonczela.

Termin składania Wniosków

do 29 marca 2019r. (osobiście w sekretariacie) do 31 marca 2019r. (elektronicznie – scan wypełnionego wniosku)

Do Wniosku należy bezwzględnie dołączyć: Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia.

Wnioski niekompletne tzn. bez w/w zaświadczenia nie będą przyjmowane.

Wnioski złożone po terminie nie będą  przyjmowane.

Kwalifikacja  kandydatów odbywa się na podstawie Testu Predyspozycji Muzycznych.

Test Predyspozycji Muzycznych składa się z dwóch etapów:

I etap polega na ocenie uzdolnień muzycznych poprzez badanie poczucia rytmu, słuchu melodycznego, słuchu harmonicznego i pamięci muzycznej;

II etap to ocena warunków manualno – psychofizycznych do nauki gry na danym instrumencie, zdolności koncentracji oraz pamięci  kandydata.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba pkt zdobytych łącznie w  dwóch etapach.

Planowany termin przeprowadzenia Testu Predyspozycji Muzycznych:

I etap  w dniu6 kwietnia 2019r. (w godzinach od 8.00 do 15.00)

II etap w dniach od 8 do 16 kwietnia 2019r. (w godzinach od 15 do 20).

Dokładne terminy przeprowadzenia Testu Predyspozycji wraz z listą kandydatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i  wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły/I piętro budynku BSCK/  w dniu 1 kwietnia  o  godz. 18.00.

Nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów jest równoznaczna ze skreśleniem go z listy ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Rodzice kandydata zobowiązani są przed złożeniem Wniosku zgłosić się do sekretariatu  w celu  indywidualnych konsultacji z dyrekcją.

Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny składający się z testu pisemnego z przedmiotów teoretycznych oraz egzaminu z instrumentu, gdzie wymagana jest prezentacja trzech  dowolnie wybranych utworów.

Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy,  na dany instrument.

Termin składania Wniosków: od 1 lutego do 29 marca 2019r.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego:

  • teoria 6 kwietnia 2019r; 
  • instrument  15-19 kwietnia 2019r.

Post Author: admin

Wyszukiwarka

Archiwum

Dojazd