Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

                                                                Busko-Zdrój, 8 marca 2016r.

Szkoła Muzyczna I stopnia
w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 22
28-100 Busko-Zdrój
tel. + 48 882  723 419
e-mail: szkolamuzyczna-busko@wp.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju
Adres:  ul. Mickiewicza 22,  28-100 Busko-Zdrój
NIP: 655 19 71 062;  REGON: 260612291

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są instrumenty:  
 Kocioł Paunfi 26’’  – 1szt.
 Kocioł Paunfi 29’’  – 1szt.                      
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od daty złożenia zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolamuzyczna-busko@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul.Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 16 marca 2016r. do godz. 16.00.
  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 marca 2016r., a  wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00 w siedzibie szkoły – na tablicy ogłoszeń.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto, oferenci którzy złożyli w/w oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą  zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    1 – Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.muzyczna.busko.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Sikora pod numerem telefonu 882 723 419 oraz adresem email: szkolamuzyczna-busko@wp.pl

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

Archiwum

Dojazd