Site Loader
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 22, Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, 22 września 2016 r.

Szkoła Muzyczna I stopnia

w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 22

28-100 Busko-Zdrój

tel. + 48 882 723 419

e-mail: szkolamuzyczna-busko@wp.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju

Adres: ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

NIP: 655 19 71 062; REGON: 260612291

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania są instrumenty używane, ale w idealnym stanie do użytku przez uczniów szkoły muzycznej I stopnia:

Akordeon Weltmeister Caprice 120 – 1szt.

Akordeon Weltmeister Serino 96 – 1szt. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 2 dni od daty złożenia zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

  • opatrzona pieczątką firmową,
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolamuzyczna-busko@wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul.Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój do dnia 26 września 2016r. do godz. 15.00 .

2. Ocena ofert zostanie dokonana po uprzednim obejrzeniu instrumentu przez nauczyciela wytypowanego przez szkołę, /po skontaktowaniu się tel. z oferentem/ najpóźniej w dniu 28 września 2016r., a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godz. 20 i przesłany oferentom.

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, wysłano do znanych sklepów z używanymi instrumentami, zamieszczono na stronie internetowej.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena i stan techniczny instrumentu dokonany przez n-la akordeonu wytypowanego przez szkołę .

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i wysłanie e-maili do oferentów.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Sikora pod numerem telefonu 882 723 419 oraz adresem email: szkolamuzyczna-busko.pl

-WZÓR OFERTY-

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: …………………………………………………………

Siedziba: …………………………………………………………

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy…………………

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………

Numer faksu: …………………………………………

Numer NIP: …………………………………………

Oferta Cenowa

dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju

na zamówienie zakupu instrumentów muzycznych:

L.p.

 

Nazwa towaru

 

Ilość (szt.)

 

Cena towaru (zł/szt.)brutto

 

1.

Akordeon Weltmaister Caprice 120

1

 

 

2.

 

Akordeon Weltmaister Serino 96

 

1

 

 

 

  • oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Wykonawca oraz w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie;

  • oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty

  • oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;

…………………………………….. ……………………………………………

(Miejscowość, data) Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 3/2016

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Wyszukiwarka

Archiwum

Dojazd